Janeke 亞尼佳 樸質原木

portfolio image portfolio image portfolio-image

Janeke 亞尼佳 - 樸質原木 - 石洗系列

純櫸木小橢圓按摩梳(橘) - SP66C ARA

HK$ 299.00

  • <石洗系列> 純櫸木小橢圓按摩梳(橘) //
  • SP66C ARA //
  • 18.5cm x 5cm以純櫸木作原料,加上獨特的染色技術,讓您也能感染義大利的熱情色彩。立即購買